بلوارجديدالاحداث بهمن نهالكار ي شد.

بلوارجديدالاحداث بهمن نهالكار ي شد.
كاشفي مسوول فضاي سبز منطقه يك دراين باره گفت بلوارمذكور داراي مساحت تقريبي 2500 مترمربع مي باشد كه تعداد200 اصله نهال از قيبل نارون چتري وسرو درمحل غرس گرديده است .
روابط عمومي سازمان پاركها وفضاي سبز