بهره برداری از پروژهای اجراشده واقدامات انجام شده از ابتدای سالجاری توسط سازمان پارکها وفضای سبز

بهره برداری از پروژهای اجراشده واقدامات انجام شده از ابتدای سالجاری توسط سازمان پارکها وفضای سبز
به گزارش روابط عمومی سازمان پارکها وفضای سبز از ابتدای سالجاری تاکنون اقدامات زیادی درزمینه حفظ وتوسعه فضای بزد صورت گرفته است .
مرشدی مدیرعامل سازمان پارکها وفضای سبز اقدامات انجام شده توسط سازمان رااینگونه عنوان کرد.
1- آبرسانی به بلوارمهرآوران
2- آماده سازی میدان خاتم جهت ایجاد فضای سبز
3- جذب اعتبارات استانی بمنظورتوسعه وتجهیز فضای سبز
4- همچنین آبرسانی به خیابان های قیام وسیدگلسرخ از چاه میرچخماق دردست اقدام میباشد.
5- نگهداری فضای سبزشهردردمای 45درجه سانتیگراد درتابستان سالجاری بازحمت شبانه روزی پرسنل سازمان پارکها وفضای سبز
روابط عمومی سازمان پارکها وفضای سبز یزد