بیستمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها

بیستمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها
بیستمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها درتاریخ 26/6/90 راس ساعت 6 بعد از ظهر با تلاوت آیات کلام ا000 مجید و با حضور امضا کنندگان ذیل تشکیل و سپس ضمن عرض خیر مقدم درخصوص موارد ذیل بحث و بررسی و اتخاذ تصمیم گردید .
1- موضوع تفریغ بودجه سال 89 سازمان با حضور سرپرست امور مالی سازمان مطرح و در خصوص هزینه درآمد سال مذکور توضیحاتی ارائه و بر اساس هزینه های جاری و عمرانی انجام شده به تصویب رسید ضمنا عملکرد سه ماهه اول سال 90 نیز بررسی و به تصویب رسید.
2- نامه شماره 4774 مورخ 17/6/90 در مورد درخواست آقای یوسفی در خصوص راه اندازی پینت بال در پارک کوهستان مطرح و با توجه به بازدید بعمل آمده و اینکه بازی مذکور تا کنون در پارکها راه اندازی نشده و از نشاط خاصی برای جوانان برخوردار است مقرر شد با عقد قرارداد وارزیابی کارشناسی اقدام شود .
3- نامه شماره 5019 مورخ 26/6/90 در خصوص درخواست تعدادی از شهروندان در مورد تاسیس شرکت تعاونی جهت راه اندازی پارک بازی سرپوشیده در شهر یزد مطرح و مقرر شد مکاتبه با اماکن صورت گیرد در صورت تایید اماکن مراتب به جلسه بعد ارائه گردد.
4- نامه شماره 4099 مورخ 21/6/90 سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد در مورد تامین یکنفر نیروی خدماتی جهت کارخانه کمپوست مطرح و با توجه به کمبود نیروی فضای سبز مقرر شد به سازمان محترم پسماند اعلام که بنحوی از طریق خود سازمان پسماند اقدام شود .