بیستمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز

بیستمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز
1- نامه شماره 471/912201599مورخ 2/7/91حوزه مقاومت بسیج مطرح ومورد موافقت قرارگرفت ومقررشد تفاهم نامه تنظیم گردد.
2- موضوع کارشناسی غرفه های پارک شادی مطرح ومورد موافقت قرارگرفت ومقرر شددرمورد ردیف یک دنیای غذا درخصوص تعیین نرخ اجاره بهاء مجدداً تجدید نظر بمل آید .
3- نامه شماره 911504337مورخ 15/5/91 آقای علی ابراهیمی سیریزی مطرح ومقررشد پس از ضبط سپرده مبلغ اجاره بهاء تازمان تخلیه مورد محاسبه قرارگیرد وقراردادلغوگردد.
4- نامه شماره 17/87898/ب مورخ 1/7/91 معاونت بهداشتی دانشگاه پزشکی شهید صدوقی مطرح و مقرر شد در پارکهای بزرگ نسبت به نصب تابلو هشتدار دهنده اقدام و به غرفه ها اعلام تا نسبت به نصب تابلو عدم فروش هر گونه مواد دخانی اقدام نمایند و با معاونت بهداشتی مکاتبه که مسئولیت جمع آوری و برخورد با مصرف کنندگان بر عهده متولیان حفظ سلامت می باشد .
 5- موضوع نصب دکل تلفن همراه راتیل مطرح ومقررشدنسبت به تحویل سه نقطه ازمحل اقدام والباقی پس از اخذ مجوزشورای اسلامی شهر اقدام گردد.
 6- درخواست مورخ 4/7/91خانم نصرت جعفری مطرح و مقرر شد مبلغ اضافه پرداختی ازمحل درآمد به نامبرده مسترد گردد.