بیست ودومین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها

بیست ودومین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها
بیست ودومین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها ساعت 30: 16 روز شنبه تاریخ 16/7/90 در محل سازمان پارکها با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل و در خصوص موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید .
1- درخواست سيرك بين المللي آذربايجان مطرح ومقررشدباكميته فرهنگي شورا مكاتبه وپس ازاعلام نظراقدام گردد.
 2- درمورد درخواست كارخانه ديان مقررگرديد بررسي وگزارش كارشناسي و توجيهي توسط مسئول پارك شادي ارائه ودرجلسه بعدي مطرح گردد.
3- درمورد درخواست شماره 5709مورخ 16/7/ 90 مقرر شد بصورت موردی درجلسات مطرح واتخاذ تصمیم گردد.
4 - درخصوص درخواست شماره 5710مورخ 16/7/ 90 يك كارگروهي متشكل از نماينده سازمان وحراست وحسابرسي تشكيل ودرصورتیکه ازلحاظ مقررات مالي مشكلي نداشته باشد نسبت به ادامه كاراقدام گردد.
5- درخواست شماره 5675مورخ 15/7/ 90 مطرح ومقررگرديد بعدازتائيد صلاحيت فردازطرف حراست شهرداري واخذپروانه كسب ومجوزهاي لازم ازمراجع قانوني نسبت به انعقادقرارداد به مبلغ هربرنامه 000/700ريال ودرموارد ديگرنيز بصورت مستقل تصميم گيري خواهدشد.
6- درخواست شماره5674مورخ 15/7/90مطرح ومقررگرديد مبلغ 000/000/5ريال دراختيارسرپرست سازمان قرارگيرد.
7 – درخصوص پرداخت حق سرويس پرسنل سازمان مقررگرديد كه طي لايحه اي به شوراي محترم اسلامي شهرارسال وطبق مصوبه آن اقدام گردد.