بیست وسومین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها

بیست وسومین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها
بیست وسومین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها ساعت 16 روز شنبه تاریخ 23/7/90 در محل دفتر سازمان تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر موارد ذیل مورد تصویب قرار گرفت .
1-  نامه شماره 5646 مورخ 13/7/90 مدیر کل دفتر فنی استانداری در جلسه مطرح و مقرر گردید دو دستگاه بازی به نامهای آبشار – تاب فرار که فاقد عمر مفید و توسط اداره استاندارد پلمپ گردیدند از طریق مزایده بفروش برسد ضمنا آهن آلات مستهلک نیز جمع آوری و از طریق مزایده بفروش برسند.
 
2- نامه شماره 5794 مورخ 18/7/90 مسئول موتوری سازمان نیز مطرح و موافقت گردید از طریق آگهی شهرداری به مزایده گذاشته شود .
3- نامه شماره 430/5777 مورخ 18/7/90 منضم به گزارش کارشناسی آقای مهندس رحیمدل موضوع آقای محمد حسین عمو مطرح و با شرایط 6 شش سال عقد قرارداد و هزینه و اجرای فوندانسیون با متقاضی ، مورد موافقت قرار گرفت .
4 -  نامه شماره 6006 مورخ 23/7/90 آقای محمد مهدی مفیدی مطرح و مقرر شد پس از اینکه سازمان پارکهابه اداره استاندارد اعلام نمود که هزینه بازرسی اولیه و عقد قرارداد با پیمانکار صورت گرفت با مسئولیت اداره استاندارد کاربازرسی شرکتهای بازی بین دو شرکت به مساوات تقسیم گرددو پس از انجام بازرسی اولیه که زیر نظر مستقیم اداره استاندارد صورت پذیرفت هزینه بازدید ثانویه بعهده سازمان پارکها باشد
5- نامه شماره 6003 مورخ 23/7/90 مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت .
6- نامه شماره 6004 مورخ 23/7/90 آقای علی ابراهیمی سیریزی مطرح و مقرر گردید در مزایده سراسری سازمان شرکت و در صورت برنده شدن با عقد قرارداد صورت پذیرد و با شرایط اعلام شده از سوی متقاضی مورد موافقت قرار نگرفت .
7 – مقرر شد هزینه مکالمه موبایل آقای مهندس صفدرپور سرپرست محترم سازمان پارکها تا سقف دویست هزارریال درماه از سوی سازمان پرداخت گردد.
در پایان جلسه با ذکرصلوات پایان یافت