بیست وششمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها

بیست وششمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها
بیست وششمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها راس ساعت 18 روز شنبه تاریخ 5/9/90 در محل سازمان پارکها تشکیل و پیرامون موارد زیر اتخاذ تصمیم گردید.
1-  درخواست شماره 7389 مورخ 5/9/90 با حفظ مالکیت شهرداری نسبت به ارائه گزارش کارشناسی موارد انجام شده اقدام و هر کدام که کارشناس حقوقی مشخص نمود پرداخت نمایند .
2- درخواست شماره 7311 مورخ 2/9/90 در خصوص کافی شاپ پارک آزادگان با نرخ کارشناسی جدید به مدت یکسال تمدید گردد.
3- در خصوص هزینه های اعلام شده جهت هتل مظفر مقرر گردید هزینه ها را به مدت 24 ماه تقسیط تا سقف 250 میلیون ریال و سازمان موظف گردید کلیه هزینه های پرداخت شده را در پارک 14 معصوم و طبق برآورد انجام شده هزینه نماید و با در نظر گرفتن مسائل حقوقی به مدت سه سال تفاهم نامه (قرارداد ) تنظیم گردد.
4 - درخواست شماره 7390 مورخ 5/9/90 مشابه شهرداری مرکز اقدام گردد.
5- با توجه به اینکه بیش از شش ماه از قیمت کارشناسی گذشته است نسبت به ارزیابی و قیمت گذاری زمین خیابان آذر یزدی اقدام و به آقای شعبانعلی بابایی واگذار گردد .