بیست ونهمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها

بیست ونهمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها
بیست ونهمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها راس ساعت 18 روز شنبه تاریخ 26/9/90 با حضور اعضا محترم در دفتر سازمان پارکها برگزار و پیرامون موارد زیر بحث و تبادل نظر و مقرر گردید .
1- تفاهم نامه استاندارد وسایل بازی مطرح و مقرر شد منعقد شود و هزینه های مرحله دوم پس از اعلام از سوی ادارات ذیربط استاندارد و یا شرکتهای مورد تایید استاندارد در جلسه مطرح و تصمیم گیری شود
2- نامه شماره 7823مورخ 20/9/90 در خصوص تحویل پارکهای جنگلی و نهالستانهای متروکه اداره منابع طبیعی مطرح و در خصوص فضای سبز محور یزد تفت پس از تجهیز و آماده سازی و پس از انتقال ، سند به نام شهرداری و سازمان پارکها موافقت گردید .
3- با درخواست مدیران خودرو مطرح و با اجاره نرخ کارشناسی و به شرط موافقت هیئت مدیره به مدت 2 سال انجام و با انجام تعهدات شرکت مذکور شامل خرید یکدستگاه خودرو بصورت اقساطی اهدائی در حد مبلغ بیست میلیون ریال به سازمان موافقت می گردد.
4- درخواست شماره 8016 مورخ 26/9/90 مطرح و با گذاشتن فراخوان جهت آمفی تاتر و سینما چهار بعدی ، طرحهای مختلف مورد بررسی  قرار گیرد.
5- پیشنهاد برگزاری جشن نقاشی در رابطه با موضوعات فضای سبز بین دانش آموزان مطرح و موافقت گردید برگزار گردد .
6- در خصوص آرم سازمان با حضور طراح مطرح و طرح جدید با تلفیقی از طرحهای ارجاع شده و رنگی در جلسه بعدی مطرح گردد.
7- درخواست شماره 7459 مورخ 6/9/90 مطرح و مقرر شد در جلسه بعد رئیس هیئت اسکیت دعوت شود .
8- درخواست شماره 7249 مورخ 23/9/90 مطرح و مقرر شد با برآورد هزینه محل که در اختیار کارتینگ قرار می گیرد و برآورد هزینه کارتینگ در جلسه بعد تصمیم گیری شود .
9- با توجه به مذاکرات انجام شده مصوبه بند 3 صورتجلسه مورخ 5/9/90 مطرح و مقرر شد مدت تفاهم نامه به مدت 4 سال اصلاح گردید .
10- درخواست شماره 7396 مورخ 5/9/90 در خصوص راه اندازی ورزش تیرول در پارک کوهستان مطرح و مقرر شد موضوع به کمیسیون خدمات شهری ارجاع گردد.