بیست وهشتمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها

بیست وهشتمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها
بیست وهشتمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها راس ساعت 18 روز شنبه تاریخ 19/9/90 در محل سازمان تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید.
1-  درخواست شماره 7791تاریخ 19/9/90 در خصوص اخذ مجوز برگزاری مزایده عمومی غرفه های داخل پارک مطرح و با قیمت کارشناسی آقای سید علی اکبر فلاح تفتی ( قیمت پایه ) انجام گردد .
2- درخواست شماره 7815 مورخ 19/9/90 در خصوص خرید ماشین مزدا مقرر شد اول دو دستگاه فروخته و بعد بصورت اقساطی نسبت به خرید دو دستگاه اقدام و پس از تحویل نسبت به فروش دو دستگاه دیگر اقدام و نسبت به خرید دو دستگاه دیگر اقدام گردد.
3- درخواست شماره 7802مورخ 19/9/90 مدیر پیست کارتینگ پارک کوهستان مطرح و تمدید قرارداد  منوط به عقد قرارداد دو ساله جدید بصورت مشارکت 50% سازمان 50% پیست کارتینگ موافقت گردید .
4 – درخواست شماره 6956 مورخ 19/8/90 در خصوص تمدید قرارداد تامین نیروی سازمان مقرر شد تا پایان فروردین سال 91تمدید گردد.