بیست وهفتمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها

بیست وهفتمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها
بیست وهفتمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها راس ساعت 18 روز شنبه تاریخ 12/9/90 در محل سازمان پارکها تشکیل و پیرامون موارد زیر اتخاذ تصمیم گردید.
1-  درخصوص درخواست شماره 7663 مورخ 10/9/90 با توجه به اینکه ممکن است مشکلاتی را برای پارکها فراهم نماید با آن مخالفت گردید ولی پیشنهاد میگردد در خصوص کوچه انتهای پارک بزرگ آزادشهر اقدام گردد.
2- درمورد تفاهم نامه استاندارد سازی دستگاههای بازی مقرر شد با توجه به سوابق گذشته در جلسه بعد مطرح و تصمیم گیری گردد.
3- در خصوص آرم سازمان مقرر شد طراح آرم در جلسه بعدی حضور و تصمیم گیری گردد.
4 - درخصوص همکاری در مواقع بارندگی در تاریخهای 1/9/90 و 2/9/90 و 9/9/90 مقرر گردید به رانندگان مبلغ پانصد هزار ریال و آقای مهندس سرخی زاده و مسئول آبیاری یک میلیون ریال پرداخت گردد .
5- در خصوص کمک به آقای سید حسین حقیر السادات مبلغ پنج میلیون ریال کمک شود .