بیست وپنجمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها

بیست وپنجمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها
بیست وپنجمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها راس ساعت 18 روز شنبه تاریخ 21/8/90 در محل سازمان پارکها تشکیل و موارد پس از بحث و تبادل نظربه شرح ذیل تصمیم گیری گردید.
1-  درخواست شماره 6675 مورخ 10/8/90 در خصوص فروش زمین خیابان آذریزدی مطرح و مقرر شد بر اساس نرخ قیمت پایه کارشناسی شده اقدام گردد.
2- درخواست شماره 6957 مورخ 19/8/90 در خصوص اجاره بهای دکل شرکت مخابرات در پارک شهدای محمود آباد مطرح و با تعدیل اجاره بها مخالفت و با نرخ ماهیانه 3.800.000 ریال انعقاد قرارداد نمایند، در غیر اینصورت جمع آوری گردد.
3- درخواست شماره 6457 مورخ 4/8/90 مطرح و مقرر شد با توجه به ضرورت نسبت به تمدید مدت قرارداد با کارشناسی جدید تا 1/12/90 اقدام گردد.
4 - درخواست شماره 4986مورخ 21/8/90 مطرح و مقرر گردید بررسی های کارشناسی توسط سازمان انجام و پیشنهادات را جهت تنظیم لایحه به شهردار محترم و نهایتا شورای محترم اسلامی شهر ارسال شود .