بیست وچهارمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها

بیست وچهارمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها
بیست وچهارمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها ساعت 18 روز شنبه تاریخ 30/7/90 در محل سازمان پارکها تشکیل و در مورد مسائل و موارد زیر اتخاذ تصمیم گردید.
1-  درخواست شماره 6333 مورخ 30/7/90 مطرح و مقرر گردید کارشناسی در خصوص فروش خودرو از طریق سازمان و مزایده فروش انجام شود.
2- درخواست شماره 6315 مورخ 30/7/90 مطرح و با واگذاری از طریق مزایده پس از بازدید هیئت مدیره و تایید آن اقدام گردد.
3- درخواست مدیران خودرو مطرح و مقرر گردید در خصوص نحوه انجام کار ( مدت و مبلغ ) گزارش و در جلسه بعد تصمیم گیری شود .
4 - درخواست شماره 6317 مورخ 30/7/90 مطرح و با پیشنهاد موافقت گردید
5- درخواست شماره 1436 مورخ 26/2/90 آقای افضلی مطرح و با درخواست نامبرده مخالفت گردید.
6- درخواست شماره 6332 مورخ 30/7/90 در خصوص خرید کود گلجان پس از تاییدیه از معاونت باغبانی و زراعت سازمان و جهاد کشاورزی اقدام گردد.