بیست ویکمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها

بیست ویکمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها
صورتجلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز
 
بیست و یکمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها راس ساعت 18 بعد از ظهر روز شنبه مورخ 9/7/90 با حضور امضا کنندگان ذیل تشکیل و درخصوص موارد ذیل بحث و بررسی و اتخاذ تصمیم گردید .
1- درخواست شماره 5320 مورخ 4/7/90 مطرح و مقرر شد که نسبت به اصلاح بند 3 صورتجلسه مورخ 12/6/90 اقدام و طبق نظریه کارشناسی نسبت به انعقاد قرارداد به مدت دو سال شمسی اقدام گردد.
2- درخواست شماره 5335 مورخ 5/7/90 در خصوص شستشوی درختان مطرح و با نرخ اکیپ سمپاشی و بند 2 مصوبه مورخ 10/2/90 و با نظارت مسئولین مناطق و مسئول اکیپ موافقت گردید.
3- درخواست شماره 5462 مورخ 9/7/90مطرح و مقرر شد موضوع نرخ فروش آب اولین در شورای سازمان مطرح گردد.
4- درخواست شماره 5321 مورخ 4/7/90 مطرح و مقرر شدسازمان نسبت به مشخص کردن سرمایه گذار در مورد نصب تلویزیون شهری در پارکها اقدام نماید.
5- درخواست شماره 5489 مورخ 9/7/90 در خصوص سهمیه شیر پاستوریزه جهت پرسنل سازمان مطرح و مقرر گردید بر اساس روش شهرداری و بر اساس روش مناسب نسبت به توزیع آن بین پرسنل اقدام گردد.
6- در خصوص ساختمانهایی که در پارکها از قبیل پارک وحشی بافقی – هفتم تیرتوسط ارگانهای حقیقی و یا حقوقی فعالند مکاتبه و اسناد حضور در محل پارک اخذ در صورت عدم وجود اسناد مثبته نسبت به تعیین اجاره محل از طریق کارشناسی اقدام و در جلسات بعدی مطرح و اتخاذ تصمیم گردد.