بیست و دومین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز

بیست و دومین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز

 1- درخواست آقای مطهری درخصوص احداث رستوران هوائی دراسکلت هواپیمادرجزیره دریاچه پارک کوهستان مطرح ومقرر شد ازطریق کمیسیون عالی مشارکتهاپیگیری تااقدام لازم بعمل آید.

 2- گزارش اموردرآمدوقراردادها درخصوص کسب درامدجهت سال91مطرح ومقرر شد لیستی ازافراد برجسته وکسانی که درجذب درآمد تلاش نموده تهیه وبه جلسه بعدی ارائه گردد

 3- موضوع اضافه نمودن زمین ضلع جنوبی پارک کوهستان جهت استفاده پارکینگ که تحویل سپاه می باشد مطرح ومقرر شداز طرف سازمان درخصوص دریافت صورتجلسه نزد اداره کل راه و شهرسازی پیگیری وبه جلسه هیئت مدیره ارائه گردد.