بیست و سومین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز

بیست و سومین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز

1-      نامه شماره 911505779 مورخ 23/7/91 در خصوص زمین همجوار در پارک کوهستان مطرح و مقرر شد موضوع از طریق اداره مسکن وشهر سازی در مورد تحویل زمین پیگیری بعمل آید .

2-      نامه شماره 911505829 مورخ 23/7/91 امور مالی در خصوص موضوع اجاره بهاء چرخ فلک پارک کوهستان بتصدی آقای محمد علی زید آبادی مطرح و مقرر شد  پرونده توسط امور حقوقی سازمان  مورد بررسی قرار گرفته و گزارشی تهیه و به جلسه بعدی هیئت مدیره ارائه گردد.

3-      نامه شماره 911505824 مورخ 24/7/91 در خصوص مجوز احداث پل بر روی باغچه ها مطرح و مقرر شد  لایحه تنظیم تا از طریق شهرداری به شورای اسلامی شهر جهت اتخاذ تصمیم ارائه گردد.

4-      با توجه به بند 2 مصوبه مورخ 17/7/91 مقرر شد مدیر عامل تا سقف مبلغ سی و پنج میلیون ریال  از محل رفاهی به افراد شرح لیست ارائه شده اقدام نمایند

5- نامه شماره 911505656 مورخ 19/7/91در خصوص پاداش تقدیر  از فرزندان ممتاز پرسنل سازمان مطرح  مقرر شد همانند شهرداری یزد اقدام گردد .