بیست و ششمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز

بیست و ششمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز

1– نامه شماره 911506197مورخ 8/8/91امورقراردادها درخصوص موضوع قرارداد شرکت مخابرات (سایت خیابان حافظ واقع دربلوار فردوسی)مطرح ومقررشد مجددا نسبت به ارزیابی کارشناسی اقدام وبه جلسه هیئت مدیره ارائه گردد.

2– نامه شماره 911506560مورخ 23/8/91درخصوص موضوع احداث غرفه درپارک پهلوان یزدی  مطرح ومقررشدسازمان نسبت به پیگیری تغییرکاربری وفروش زمین اقدام نماید .

3– نامه شماره 701/1389مورخ 15/8/91 شرکت توزیع نیروی برق استان یزد مطرح ومقررشدبراساس نظرکارشناس انجام شده اقدام گردد.