بیست و نهمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز

بیست و نهمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز

1– نامه شماره 911506830مورخ 06/09/91شرکت دیان مطرح وضمن بررسی بند3 مصوبه مورخ 13/09/91لغوگردید ومقرر شد مبلغ اعلام شده ازمحل درآمدسازمان به نامبرده پرداخت گردد.

2– نامه شماره 911507331مورخ 25/09/91امورحقوقی درخصوص اجاره بهاء دنیای غذا مطرح وضمن بررسی با دریافت اجاره بهاء طبق نظریه کارشناسی ازقرار ماهیانه مبلغ 2.500.000 ریال مورد موافقت قرارگرفت .

3– نامه شماره 911507413مورخ 27/09/ 91 آقای محمدعلی زیدآبادی مطرح وضمن بررسی تاکید گردیدکه بند2صورتجلسه مورخ 02/08/91بقوت خودباقی خواهدبود.