بیست و هشتمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز

بیست و هشتمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز

1– نامه شماره 911507026مورخ 13/09/91 فرماندهی ناحیه انتظامی درخصوص تامین آب مطرح ومقررشد ضمن تقدیروتشکر مصوبه تامین شهرستان اخذ ودرجلسه بعدی هیئت مدیره مطرح گردد.

2– آقای فلاح مدیرمالی سازمان عملکردماه 7و8 امورمالی راتشریح ومورد موافقت قرارگرفت .

3- نامه شماره 911506830 مورخ 6/9/91 شرکت دیان مطرح و مقرر شد مبلغ خسارت پس از تعیین تکلیف و صدور حکم از طریق مراجع قضایی اقدام و ضمنا از طریق امور حقوقی نیز نظر خواهی شود .

4- نامه شماره 911506964 مورخ 11/9/91 مدیران خودرو مطرح و پس از بحث و بررسی و تبادل نظر مورد موافقت قرار نگرفت .

5– باتوجه به توضیح پژوهشی آقای آیت اللهی درمورخ 02/08/91موضوع مطرح ومقررشد باتوجه به صورتجلسه تنطیمی ازطریق معاونت اداری مالی شهرداری درخصوص تامین وردیف اعتباری استعلام واقدام لازم بعمل آید .