بیست و هفتمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز

بیست و هفتمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز

1–  نامه شماره 911506313مورخ 15/8/ 91رفاه وکارگزینی درخصوص کمک رفاهی مطرح ومقررشد امورمالی نسبت به تهیه گزارش اقدام تادرجلسه بعدی مطرح گردد.

2– نامه واحدحقوقی سازمان در خصوص زمین پارک پهلوان یزدی مطرح ومقررشد سازمان نسبت به احداث چند عدد غرفه اقدام وهمچنین پیگیری دریافت سنداز اداره مسکن وشهر سازی نیز بنماید .
3– نامه شماره 911506337 مورخ 15/8/91 سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری مطرح ومقررشد از طریق ارزیابی کارشناسی وبمدت یکسال ساختمان در پارک آزادگان جهت فرهنگسرای عفاف وحجاب قرارداد منعقد گردد.