بیست و پنجمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز

بیست و پنجمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز

 1- نامه شماره 911505852مورخ 25/7/91 آقای محمدحسین ترابی میرزائی درخصوص کافی شاپ پارک آزادگان مطرح و مقرر شد با توجه به تبصره سه قرارداد 430/6028مورخ 13/6/87 سازمان نسبت به تعیین نرخ کارشناسی اعیان (ساختمان) اقدام وبه جلسه بعدی هیئت مدیره ارائه گردد.

 2- نامه شماره 911505936مورخ 29/7/91 آقای محمود دخت افشاری درخصوص احداث کافی شاپ درپارک باغملی مطرح و مقرر شد نظرات وی درخصوص هزینه های تجهیزاخذ ودرجلسه بعدی مطرح گردد.

 3- درخواست شماره 10316/ ن 91مورخ 10/8/91 شرکت گرماآفرین ایستاتیس مطرح و مقرر شد جهت بررسی واعلام گزارش به اداره حقوقی شهرداری ارائه ونتیجه درجلسات بعدی مطرح گردد.

1-   با توجه به گزارش مطروحه  شورای سازمان پارکها توسط مدیر عامل سازمان و بنابه توصیه شورای محترم سازمان مقرر گردید مبلغ ده میلیون ریال تحت عنوان پاداش در اختیار مدیر عامل قرار گیرد.