بیست و یکمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز

بیست و یکمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز
 1- نامه (فرم ملاقات عمومی)مورخ 9/7/91 شرکت آراکویر درخصوص مطالبات ازسازمان مطرح و مقرر شددرخصوص مبلغ بیمه وتهاترسازمان تامین اجتماعی پیگیری ودرخصوص مطالبات دیگرنیز پیگیری شود.
 2- نامه شماره 911505466مورخ 10/7/91 شورای محترم اسلامی شهردرخصوص درب های ورودی هتل مظفرمطرح ومقرر شد مجدداً لایحه پس از تهیه گزارش ازاهالی اقدام گردد.
 3- نامه شماره 911505464مورخ 10/7/91 درخصوص مطالبات شرکت امنیت سازان مطرح ومقرر شدباتوجه به مغایرت مبلغ اعلام شده به نماینده مردم یزد وصدوق وشورای محترم اسلامی شهرمکاتبه صورت گیرد.
 4- نامه شماره 911505227مورخ 3/7/91 انجمن سبک کانگ فوتوآ21مطرح ومقرر شدپس ازاستعلام ازاداره تربیت بدنی واخذمجوز ازکمیته فرهنگی تفاهم نامه منعقد گردد.