تجلیل از دو نفر از کارکنان بازنشسته سازمان با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری