تجهیز تعدادی از پارکهای سطح شهر به مجموعه بازی کودکان وست ورزشی

تجهیز تعدادی از پارکهای سطح شهر به مجموعه بازی کودکان وست ورزشی
درششماهه اول سالجاری باهزینه بالغ بر760میلیون ریال تعداد سه ست کامل ورزشی وچهار مجموعه بازی پلی اتیلن درپارکهای سطح شهر نصب وراه اندازی گردید.
    به گفته مهندس زارع مسوول زیباسازی سازمان پارکها وفضای سبز شهریزد از ابتدای سالجاری تاکنون با صرف هزینه بالغ بر760 میلیون ریال تعداد چهارعدد مجموعه بازی کودکان درپارکهای بزرگ آزادشهر، حسن آبادوشهدای هفتم تیر وتعداد سه عدد ست ورزشی درپارکهای هفتم تیر ،وحشی بافقی وپارک غدیر نصب گردید.
وی بااعلام این مطلب که درتعدادی دیگر از پارکهااز قبیل پارک توحید و شهید کاشانی امامشهر،شهدای نعیم آبادنیز وسایل بازی کودکان شامل تاب وسرسره ووسایل بازی پلی اتیلن - فلزی نصب وراه اندازی شده و هزینه ای بالغ بر165میلیون ریال دربرداشته است درادامه افزود،درآینده نزدیک باهماهنگیهای صورت گرفته نصب وراه اندازی تعداد سه مجموعه بازی پلی اتیلن دیگروچند ست ورزشی درتعدادی از پارکهای سطح شهردردست اقدام میباشد.
 
                           روابط عمومی سازمان پارکها وفضا ی سبز یزد