تسلیت

تسلیت
ضایعه اسفناک درگذشت تعدادی ازهموطنانمان
درحادثه تصادف مسیر یزد تهران
راتسلیت عرض می نمائیم .
روابط عمومی سازمان پارکهاوفضای سبزیزد