تعداد 40 پارک ونوارسبز به وسایل بازی کودکان ووسایل بدنساز ی پارکی مجهز شد.

تعداد 40 پارک ونوارسبز به وسایل بازی کودکان ووسایل بدنساز ی پارکی مجهز شد.
مهندس صفدرپورمدیرعامل سازمان پارکها وفضای سبز بااعلام این مطلب افزود از نیمه دوم سال گذشته درپی درخواستهای مکرر شهروندان وباپیگیریهای انجام شده جهت تخصیص اعتبار لازم وبه منظور بهره وری بیشتر از محیط پارکها وباعنایت ویژه شورای اسلامی شهروشهردارمحترم مبلغ 5 میلیارد ویکصد میلیون ریال جهت تجهیز پارکها به وسایل بدن سازی پارکی ووسایل بازی کودکان اختصاص یافت و درپارکهایی ازجمله هفتم تیر ، غدیر ، بزرگ شهر،سجاد،حافظ،کاروانسرای حیدری ،اندیشه ،14 معصوم خلف باغ ،بزرگ آزادشهر،کوثر ،شهدای مریم آباد،شهدای محمودآباد ،رزمندگان،فجرصفائیه،177 دستگاه ،ونوارسبز های دروازه قرآن ،مدرس جمعا تعداد16سری وسایل بازی کودکان نصب گردیبده است وی همچنین خاطر نشان کردتعداد 23 سری وسایل بدن سازی پارکی در28 پارک ونوارسبز نصب وراه اندازی گردیده است .
وی درادامه افزود به منظور ایمن سازی محوطه های بازی کودکان نیز به میزان 1000 مترمربع کف پوش ایمنی نیز درپارکهای غدیر ،هفتم تیر ،بزرگ شهر ،بزرگ آزادشهر،پارک جنب مسجد 12 امام آزادشهر ،بوستان حیدری و.... نصب گردیده است .
 
روابط عمومی سازمان پارکها وفضای سبز