تعریف فضای سبزشهری

تعریف فضای سبزشهری

بطور کلی میتوان فضای سبز رابه دوگروه تقسیم بندی کرد:

الف )فضای سبز طبیعی مانند جنگلها ومراتع که بطور طبیعی وجود دارند .

ب) فضای سبز مصنوعی که به دودسته تقسیم میشوند:

1- فضای سبزکه انسان جهت برآوردن نیازهای روزمره خود آنرا بوجودآورده است مانند مزارع وباغها

2- فضای سبز مصنوع که انسان صرفاٌ بخاطر ارتقای کیفیت ،زیباسازی محیط زیست به طراحی واحداث آن پرداخته ا ست مانند :پارکها ،کمربند سبز شهری ودرختکاریهای پراکنده درون شهری

فضای سبز از استخوان بندی یامرفولوژی شهراست که باید از یک سوبرای شهر بازدهی اکولوژیک داشته باشد واز طرف دیگر نیازهای زیست محیطی پیرامون خودرا برآورده سازد وطبیعت بی جان شهرهارا اصلاح وبهبود بخشیده وکارکرد آن رابسوی سازگاری سوق میدهد .