تقدیر از پر سنل سادات سازمان بمناسبت عید سعید غدیرخم

تقدیر از پر سنل سادات سازمان بمناسبت عید سعید غدیرخم
باتوزیع شیرینی وهدایا از پرسنل سادات شاغل درسازمان پارکها وفضای سبز تقدیر گردید دراین مراسم مرشدی مدیر عامل سازمان ضمن تبریک عید غدیر اززحمات آنها قدردانی وبرای آنها موفقیت آرزو کرد.
                                    روابط عمومی سازمان پارکها وفضای سبز