تهیه طرح جامع آبیاری فضای سبز

تهیه طرح جامع آبیاری فضای سبز
به گفته مرشدی مدیر عامل سازمان پارکها وفضای سبز یزد درسال گذشته این سازمان باانجام مناقصه ،طرح مطالعات آبیاری فضای سبز را دردستورکارقرارداده است وهم اکنون درحال انجام آن میباشد .وی اضافه کرد باانتقال آب به فضای سبز واجرای آبیاری تحت فشار گامی درجهت اصلاح الگوی مصرف بردارد
روابط عمومی سازمان پارکها وفضای سبز یزد