توسعه فضای سبز پارک کوهستان

توسعه فضای سبز پارک کوهستان
 مهندس دهقان نیری مدیر پارک کوهستان دراین رابطه افزود:عملیا ت توسعه فضای سبز پارک کوهستان شامل : کاشت 800 اصله نهال ،چمنکاری به وسعت 6000 مترمربع، کاشت گل فصلی به مساحت 1500 مترمربع، کاشت گیاهان پوششی 3000 مترمربع وکاشت درختچه های زینتی به تعداد 3000 اصله همچنین ساماندهی وهرس فرماسیون 3000 اصله درخت نیزانجام شده است .
روابط عمومی سازمان پارکها وفضا ی سبز