تولید بیش از 8000 گل وقلمه درگلخانه سازمان پارکها وفضای سبز

تولید بیش از 8000 گل وقلمه درگلخانه سازمان پارکها وفضای سبز

مهندس صفدرپور مدیرعامل سازمان پارکهاوفضای سبزتصریح کرد: واحد گلخانه سازمان با آماده سازی 5000 مترمربع بسترکاشت ونیز ساخت شاسی سیمانی به وسعت 400  مترمربع درجهت افزایش کمی وکیفی تولیدات گلخانه گام برداشته است.

وی افزود این سازمان از ابتدای سالجاری تاکنون به میزان 5000 گلدان گل ازانواع (داوودی ،نازآفتابی ،ستاره ای ،سینر،جعفری و...) و3000 قلمه از انواع (حسن یوسف ،شمعدانی،آلوئه ورا،مرجان و...)و50000 نشای صنعتی گلهای زینتی تولیدنموده است.

مدیر عامل سازمان پارکها وفضای سبز گفت :همچنین با اجرای آبیاری بارانی به وسعت 400 مترمربع درگلخانه علاوه بر افزایش کمی و کیفی کار گلخانه کاهش مصرف آب و هزینه های مربوطه را در پی داشته است.

روابط عمومي سازمان پاركها وفضاي سبز