تولید وتکثیر 16500 قلمه و3000 مترمربع گل فصلی توسط سازمان پارکها

تولید وتکثیر 16500 قلمه و3000 مترمربع گل فصلی توسط سازمان پارکها
وی همچنین اظهارداشت مقدمات لازم جهت تولید 6000 عددانواع رزگلدانی به صورت قلمه ای ،5000 رزریشه ای ،2500 زرشک گلدانی ،2000 پیچ امین الدوله گلدانی ، حدود 40000 گلدان ترون ، رزقلمه ای کرتی به تعداد 20000 عدد ،توت برگ به روش کرتی 5000 عددوموزی گلدانی 2000 عددنیز فراهم شده است.
                                                      روابط عمومی سازمان پارکها وفضای سبز