جذب مبلغ 8 ملیارد و273 میلیون ریال از اعتبارات ملی واستانی

جذب مبلغ 8 ملیارد و273 میلیون ریال از اعتبارات ملی واستانی
به گزارش روابط عمومی سازمان پارکهاوفضای سبز این مبلغ بابت عقدقراردادباپیمانکارجهت تکمیل فضای سبز وتجهیز تعدادی از پارکهای سطح شهر هزینه گردیده است .
مرشدی مدیرعامل سازمان پارکها وفضای سبز بااعلام این مطلب افزود سازمان پارکها وفضای سبز باجذب اعتبارات استانی تاکنون نسبت به تکمیل فضای سبز مقابل پارک کوهستان ،خریدگل وگیاه ، لوازم وتجهیزات فضای سبز وآبیاری ، بذرچمن ،لوازم آبیاری قطره ای ،لوازم باغبانی ،پمپ وتجهیزات آن ،یکدستگاه بیل بکهووهمچنین لوازم بدنسازی پارکها وراه اندازی سیستم صوتی پارک بزرگ شهر اقدام نموده است که وسایل بازی کودکان ووسایل بدن سازی آن درتعدادی از پارکها از جمله پارک شهدای هفتم تیر،پارک غدیر،پارک کوهستان وپارک بزرگ شهر نصب وراه اندازی شده و وسایل وتجهیزات آبرسانی خریداری شده نیز جهت توسعه آبیاری قطره ای وهمچنین جداسازی آب شبکه از آب خام مورد استفاده قرارگرفته است .

روابط عمومی سازمان پارکها وفضای سبز