جلسه شورای سازمان با موضوع تشریح برنامه های سال آینده سازمان