جلسه هماهنگی بررسی پیشرفت المان "تن و تانک "و پروژه های مشترک با حضور مسئولین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس

جلسه هماهنگی بررسی پیشرفت المان "تن و تانک "و پروژه های مشترک با حضور مسئولین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس