جلسه هماهنگی مسئولین سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری با معاونت خدمات شهری

جلسه هماهنگی مسئولین سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری با معاونت خدمات شهری