حضور سازمان پارکها وفضای سبز درنمایشگاه هفته منابع طبیعی

حضور سازمان پارکها وفضای سبز درنمایشگاه هفته منابع طبیعی
این نمایشگاه باحضور تعدادی از ارگانهای دولتی ازقبیل محیط زیست ،منابع طبیعی ،آبخیزداری و... حضور داشتند درمحل دانشگاه یزد برگزار گردید
 نمایشگاه مذکواز تاریخ 17 اسفند 87 ویمدت 8 روز ازساعت 8الی 13 واز 14 لغایت 18 جهت بازدید عموم دایر میباشد .
روابط عمومی سازمان پارکها وفضا ی سبز