خط تلفن اصنافی که تبلیغات غیر مجاز درسطح شهر داشته باشند با دستور دادستانی قطع میگردد

خط تلفن اصنافی که تبلیغات غیر مجاز درسطح شهر داشته باشند با دستور دادستانی قطع میگردد

خط تلفن اصنافی که تبلیغات غیر مجاز درسطح شهر داشته باشند با دستور دادستانی قطع میگردد

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری ، در راستای پاکسازی دیوارنویسی های غیر مجاز و برخورد با متخلفان، خط تلفن های تبلیغات غیر مجاز شهری اعم از دیوارنویسی های غیر مجاز با دستور دادستانی قطع می گردد.

     صفدرپور رئیس سازمان با اشاره به اینکه تبلیغات غیر مجاز شهری باعث نازیبایی فضای شهر و تخریب چهره آن می شود،گفت: براساس قانون ، نصب هرگونه اعلامیه و درج هر گونه نوشته باید در محل های مجاز که توسط شهرداری مشخص گردیده انجام شود افزود: برخورد با دیوار نویسی و تخریب اموال عمومی خواست تمام شهروندان بوده و متخلفانی که اقدام به این امر نموده اند موظف به پرداخت خسارات وارد شده به شهر و پاسخگویی در برابر اقدام غیر قانونی خود هستند.

وی در ادامه تصریح کرد: در ادامه اجرای عملیات فوق، خطوط تلفن اصنافی که اقدام به تبلیغات و دیوارنویسی غیرمجاز نموده اند با دستور دادستانی قطع می گردد تا با مراجعه به این سازمان و تعهد مکتوب مبنی بر عدم تکرار اقدامشان، مراحل مربوط به آزادسازی خط تلفن ایشان انجام می گیرد.