درختان شهريزد شناسنامه دار مي شوند .

درختان شهريزد شناسنامه دار مي شوند .
مهندس سرخي زاده معاون اجرايي سازمان پاركها وفضاي سبز تصريح كرد درفاز اول از اجراي اين طرح  که از نیمه دوم آبان ماه سالجاری آغاز شده است  تعداد 4000 اصله از درختان دربلوارشهيدصدوقي(ره) ،خيابان فرخي و خيابان امام خميني (ره) پلاك كوبي مي شوند .
وي دراين رابطه افزود دراين شناسنامه ها مواردي از جمله نوع گونه ،موقعيت جغرافيايي ،محيط بن ،سن درخت و.... درنظر گرفته شده است
سرخي زاده درادامه گفت پس از شناسنامه دارشدن كل درختان باهمكاري سازمان فاوا شهرداري يزد بااستفاده از نرم افزار هاي مربوطه كليه عمليات حفاظت ساماندهي وتغذيه درختان را كنترل وبه روز رساني مي گردد.
روابط عمومي سازمان پاركها وفضاي سبز