دعوتنامه شرکت درمزايده عمومي (مرحله دوم )

دعوتنامه شرکت درمزايده عمومي (مرحله دوم )
آگهی مزایده عمومی
      سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری یزد درنظر داردنسبت به واگذاری غرفه و زمین در پارکهای سطح شهراقدام نمایدلذاازعلاقمندان دعوت میشود حداکثر10روز پس ازچاپ آگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد مزایده به سازمان پارکها واقعدر بلوار دانشجو پارک شهر شادی یا به سایت سازمان به آدرس ذیل مراجعه نمایید.
                                            www. Yazd parks. ir
                تلفن تماس : 8254722 – 8257722 - 0351
نوبت اول:4/12/88
نوبت دوم :11/12/88   
                       سازمان پارکهاوفضای سبزشهرداری یزد