دعوتنامه شرکت درمناقصه عمومي(انتظامات)

دعوتنامه شرکت درمناقصه عمومي(انتظامات)
دعوتنامه شرکت درمناقصه عمومي  
سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری یزد در نظر داردنسبت به تامين نيروي انساني مورد نياز در سال 1389 از طريق مناقصه عمومي با شرايط ذيل به بخش خصوصي واگذار نمايد. . ُُُُُُُُُُُُُلذا از شركتهاي واجد شرايط دعوت به همكاري ميشود.
ُشرایط عمومی
1-پیشنهاد دهنده می بایست مبلغ 550.000.000ريال بابت ضمانت شركت در مناقصه را به حساب سپرده54690 بانک تجارت دهم فروردین واریز و یا طی ضمانت نامه بانکی به همراه پيشنهاد ارسال نمايد .
2-- به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر ارسال شود ترتیب اثر داده نمی شود
3-.به پیشنهادات مبهم – مشروط و فاقد فیش سپرده ترتیب اثر داده نمی شود .
4- كليه كسورات قانوني بعهده برنده مناقصه مي باشد.
5- سازمان دررد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است .
6- كليه هزينه هاي جانبي (چاپ آگهي و .......) به عهده برنده مناقصه ميباشد.
7- سپرده نفر اول تا سوم تا زمان عقد قرارداد نزد سازمان پارکها باقی می ماند و در صورت عدم همکاری هر کدام سپرده نفر اول تا سوم به نفع سازمان ضبط خواهد شد
8- پیشنهاددهنده میبایست پيشنهاد خودرا  طي سه پاكت(الف–ب)ممهوربه مهر شركت بصورت سربسته تسليم سازمان نمايد.
پاکت الف –سوابق و صلاحيت شركت
پاكت ب- مشتمل بر سپرده شركت در مناقصه
پاكت ج– مشتمل بر پيشنهادات ريالي شركت كننده
9-آخرین مهلت ارسال مدارک پايان وقت اداري مورخ27/11/1388 ميباشد.
10- کمیسیون معاملات راس ساعت 10 صبح مورخ28/11/1388 تشکیل و اتخاذ تصميم مينمايد.
شرايط اختصاصي
1- مدت قرارداد هشت  ماه از 1/1/1389 لغايت 30/8/1389 ميباشد.
2- نيروي مورد نياز 400 نفر بر حسب نياز و اعلام سازمان ميباشد.
3- پرداخت كليه حق و حقوق و مزاياي نيروهاي معرفي شده اعم از (حقوق- خواربارومسكن- بيمه- جمعه كاري- تعطيل كاري- عيدي- سنوات- و....)بعهده برنده مناقصه بوده و سازمان در قبال آن هيچگونه مسئوليتي ندارد.    
4- رعايت كليه ضوابط و مقررات اداره كار الزامي ميباشد.
5-ساعت كار روزانه طبق قانون كار بوده و در صورت نياز بكار اضافه و شب كاري موظف به انجام كار ميباشند.  
6- كارگران موظف به پوشيدن لباس كار با آرم شركت و نيز بكارگيري وسايل حفاظت فردي ميباشند. (فرم لباس و وسايل حفاظت با نظر كارفرما و توسط پيمانكار تهيه ميگردد.  
7- پيمانكار حق ندارد تمام يا قسمتي از موضوع قراردادرابه شخص يا موسسه ديگري واگذار نمايد.
8- اخذ تشخيص صلاحيت از ادارات ذيصلاح الزامي ميباشد. 
9- ارسال آناليزقيمت اعلام شده هر كارگر در يك ماه الزامي ميباشد. شامل(متاهل- دو فرزند- تك فرزند-)
10- اعلام نرخ پرداخت هرساعت اضافه كاري با كليه كسورات قانوني الزامي ميباشد.
11-  سازمان در نظر دارد نيروي مورد نياز در صورت صلاح ديد از بين1يا 2 شركت با نرخ شركت برنده انتخاب نمايد.
12- معرفي بكار گيري نيرو جهت اشتغال با هماهنگي اداره حراست شهرداري ميباشد.
13- رعايت كليه نكات ايمني بعهده پيمانكار ميباشدو در صورت بروز هرگونه خسارت پيمانكار بايد شخصا خسارت وارده را جبران كند.
14- كارفرما ميتواند 25%مبلغ قرارداد را افزايش يا كاهش دهد.
15- هر گونه افزايش حقوقي در سال 1389 برابر ضوابط و بخشنامه هاي وزارت كار و امور اجتماعي قابل اجرا ميباشد.
                                                                    مرشدي
                                               مدير عامل سازمان پاركها وفضاي سبز