دهمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها وفضای سبز در روز چهارشنبه مورخ 28/3/93راس ساعت 18 در محل دفترسازمان پارکها وفضای سبز با حضور اعضاء تشکیل وپیرامون موارد ذیل پس از بحث و تبادل نظر بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

دهمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها وفضای سبز در روز چهارشنبه مورخ 28/3/93راس ساعت 18 در محل دفترسازمان پارکها وفضای سبز با حضور اعضاء تشکیل وپیرامون موارد ذیل پس از بحث و تبادل نظر بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

 

1-موضوع احداث وساماندهی فضای سبز زمینهای کاربری فضای سبزدرحاشیه بلوارگاز مطرح وپس از بحث وبررسی وتبادل نظر مقرر شد ترتیبی اتخاذ تا از محل بازدید تا تدابیر لازم صورت گیرد.
2-با توجه به تصمیمات اتخاذ شده قبل در جلسه هیئت مدیره بابت کاهش آبیاری فضای سبز از آب شرب ویا آبیاری تانکری در سطح شهروکاهش هزینه های آب مصرفی فضای سبز مقررشد سازمان بصورت مرحله ایی پس از تحویل چاه ژرف شرکت آب وفاضلاب در خیابان سید گلسرخ وخیابان شهید مدنی وبلوار 52متری ظرف مدت دو ماه بعنوان شروع بکار ساماندهی جداسازی شبکه آب خام اقدام لازم صورت گیرد .
3-مقرر شدآقای مهندس صفدرپورمدیر عامل محترم ظرف مدت دو ماه نسبت به تهیه گزارش عملکرد سازمان در خصوص اجرای مصوبات هیئت مدیره بابت جدا سازی شبکه آب خام اقدام وجهت استحضار اعضاء محترم هیئت مدیره ارسال نمایند
4-درخواست مدیر عامل به شماره 931502155مورخ26/3/93مبنی بر تقاضای اقای حسن وحدانی بابت تمدید قرارداد غرفه تنقلات میدان راه آهن مطرح ومقرر شد با کارشناسی مجدد تا پایان 30/7/93قرارداد تمدید گردد.
5-درخواست مدیر عامل به شماره 931502156مورخ26/3/93مبنی بر تقاضای خانم عفت دهقان بابت راه اندازی غرفه جگرکی در پارک کوهستان مطرح ومقرر شد پس از ارزیابی تائید کمیسیون ماده14قرارداد تا 30/7/93منعقد گردد.
6-موضوع تقاضای خانم لیلا پسته ئی بابت غرفه فالوده وعرقیجات پارک کوهستان بر حسب نظریه کمیسیون ماده14. اجاره بهاء سال94بر مبنای ارزیابی کارشناسی دریافت گردد.
7-درخواست کانون تبلیغاتی آیرنا به شماره 140/16059مورخ28/3/93مطرح وپس ازبحث وبررسی مقرر شد جهت ادای توضیحات به دفتر معاونت خدمات شهری مراجعه نمایند.
8-درخواست مدیر عامل به شماره931502183مورخ26/3/93مبنی بر تقاضای آقای علی برزگری بابت راه اندازی غرفه محصولات فرهنگی مطرح ومقرر شد در صورتیکه حاضر است در پارک شهداء همکاری نماید پس از ارزیابی کارشناسی وتائید کمیسیون ماده14تا تاریخ30/7/93قرارداد منعقد گردد.
9-موضوع تمدید قرارداد شرکت رایتل مطرح وپس ازبحث بررسی مقرر شد پس از ارزیابی کارشناسی وتائید کمیسیون ماده 14نسبت به تمدید قرارداد بمدت یکسال اقدام گردد.