دوازدهمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها وفضای سبز درروزچهارشنبه مورخ 11/4/93راس ساعت 18درمحل دفترسازمان پارکها وفضای سبز با حضور اعضاء تشکیل وپیرامون موارد ذیل پس از بحث و تبادل نظر بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

دوازدهمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها وفضای سبز درروزچهارشنبه مورخ 11/4/93راس ساعت 18درمحل دفترسازمان پارکها وفضای سبز با حضور اعضاء تشکیل وپیرامون موارد ذیل پس از بحث و تبادل نظر بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

 

1-درخواست مدیر عامل به شماره 931502619مورخ10/4/93مبنی بر تقاضای آقای داوود رحمت بابت راه اندازی کره مرگ در پارک کوهستان مطرح ومقرر شد پس از ارزیابی کارشناسی وتائید کمیسیون ماده14تا تاریخ 30/7/93قرارداد منعقد گردد.
 2-درخواست مدیر عامل به شماره931502656مورخ11/4/93آقای محمد علی رحیمی مبنی بر تقاضای راه اندازی دو عدد غرفه در پارک پهلوان یزدی مطرح ومقرر شد پس از ارزیابی کارشناسی وتائید کمیسیون ماده 14تا تاریخ 10/12/93قرارداد منعقد گردد.
3-با توجه به توضیحات خانم یادگار ناظر شورای اسلامی شهر در خصوص تپه کسنویه مقرر شد با توجه به بازدید ونظرات مفیددر این خصوص ارائه گردد ودر صورت نیاز از کارشناسان سازمان پارکها وفضای سبز مشهد دعوت بعمل اید واز نقطه نظرات آنها نیز استفاده گردد.
4-با توجه به توضیحات لازم در خصوص نیاز به سکو نشیمن در نوار سبز خاتمی ودانشگاه ریاست محترم هیئت مدیره اعلام نمودند که ساخت سکو مربوطه به شهرداری های مناطق می باشد وسازمان ترتیبی اتخاذ تا از مسئولین مناطق دعوت تا با تشکیل جلسه در این خصوص تصمیماتی اتخاذ گردد وهمچنین مقرر شد با توجه به تهیه سطل زباله ترتیبی اتخاذ تا در پارکهای بزرگ که مراجعه کننده زیاد دارد نسبت به یکنواخت سازی سطل های زباله اقدام لازم بعمل آید تا با این چنین کارهایی پارکها از زیبائی مطلوب بر خوردار گردند.