دوازدهمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز

دوازدهمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز
 1–نامه شماره 911503210مورخ 20/4/91 آقای سیدماشاالله ابریشم مطرح وباتوجه به اینکه پست برق مورد تقاضا درباغچه احداث می گردد درصورت پرداخت مبلغ 000/000/18ریال موافقت گردید تااقدام لازم بعمل آید .
2– موضوع درب هتل مظفر مطرح وپس ازبحث وتبادل نظر مقررشد که متصدی هتل جهت بازنمودن درب هتل مبلغ 000/000/250ریال بصورت یکجا به سازمان پارکها پرداخت ویابصورت ماهیانه تازمانی که ازبازنمودن درب استفاده می نماید ماهیانه مبلغ 000/000/4ریال پرداخت نمایدودرصورت توافق فی مابین جهت تصویب به شورای محترم اسلامی شهر لایحه تنظیم گردد.
                           
3– نامه شماره 911503122مورخ 18/4/ 91 درخصوص تانکرلیلاند مطرح و مقررشدبه شرکتهای خدماتی تحت پیمان باشهرداری مکاتبه ودرصورت داشتن موافقت به آن شرکتها طبق نظرکارشناسی واگذار گردد.
4– نامه شماره 911101710مورخ 18/4/91سازمان آتش نشانی مطرح و مقررشدجهت اخذ مجوز به کمیته فرهنگی ارجاع وپس ازآن به هیئت مدیره ارجاع داده شود.
               
5– موضوع پرونده کمیسیون ماده 14شرکت عمران پویا درخصوص تعیین تکلیف چکهای ارائه شده به سازمان مطرح و مقررشدباتوجه به برگه شدن چک آقای یاوری ازطریق شهرداری یزد درخصوص وصول ومراحل قانونی پیگیری لازم بعمل آید .
 6– نامه شماره 911503310مورخ 24/4/91کارگزینی درخصوص مبلغ اهدائی ایام شعبانیه مطرح و مقررشد درصورت تامین اعتبار همانندشهرداری اقدام گردد.
 7– نامه شماره 911502973مورخ 12/4/91اداره زندانیان کشور مطرح و مقررشدباآن اداره مکاتبه تادرخصوص تعداد نیرو وسقف مورد هزینه اعلام گردد.