دومین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز یزد

دومین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز یزد
1- نامه شماره 30507/12/850شرکت مخابرات مطرح و مقرر شدطبق نظرکارشناسی به مدت یک سال اقدام شود.
2- نامه شماره 921500180مورخ 18/1/92درخصوص چرخ وفلک پارک شادی مطرح و مقرر شد بادرنظرگرفتن طرح خیابان استاد پیرنیاوپیشنهادات مشارکت کنندگان ضمن موافقت باجمع آوری دستگاه اقدام شود.
 3- مصوبه های بند2صورتجلسه مورخ 9/2/91 و بند1 صورتجلسه مورخ 20/12/91مطرح و مقرر شد منبعد هیچگونه مجوزی بابت نصب دکل مخابرات راتیل داده نشود.
4- نامه شماره 921500217 مورخ 19/1/92  مسئول کشیک نوروزی سازمان مطرح و مقررشدبرای افرادی که بصورت ساعتی کارنموده اند ساعتی 40000 ریال همانندشهرداری وسایرکه بصورت ستادی عمل نموده اندوروزهای تعطیلات سرکاربوده اند براساس لیست ارائه شده تاسقف مورد نظر بامحل مشخص به هیئت مدیره محترم جهت تصویب ارائه گردد.
5- نامه شماره 921500113مورخ 14/1/92 اکیپ سمپاشی مطرح و مقررشد 25% نسبت به سال گذشته افزایش یابد .
6- نامه شماره 921500112مورخ 14/1/92 مشاورگیاهپزشکی سازمان مطرح وباافزایش سقف ماهیانه به مبلغ 1.200.000ریال موافقت شد
7 - نامه شماره 19-56/579/ زم کانون فرهنگی جوانان بسیج ناحیه دومطرح ومقررشد پس ازکارشناسی گزارش به هیئت مدیره ارائه شود.
8- نامه شماره 921500222مورخ 19/1/92 مطرح و باافزایش 25% ازمبلغ 16500ریال موافقت گردید.
جلسه با ذکر صلوات در ساعت 30/18 پایان یافت