راه اندازی آبنما ی بلواراستقلال

راه اندازی آبنما ی بلواراستقلال
به گفته مهندس کاشفی مسوول فضای سبز منطقه یک باانجام عملیات عمرانی وهمچنین لوله گذاری ونصب موتور پمپ وتابلو برق آبنمای بلوارمذکور آماده وبه بهره برداری رسید.
گقتنی است راه اندازی آبنمای بلوارمذکور بالغ بر 24 میلیون ریال هزینه دربرداشته است .
                             روابط عمومی سازمان پارکها وفضای سبز