راه اندازی ژنراتور بمنظور تامین برق اضطراری پارک کوهستان

راه اندازی ژنراتور بمنظور تامین برق اضطراری پارک کوهستان
به گفته مهندس دهقان نیری مدیر پارک کوهستان این دستگاه هنگام قطع برق شهری بصورت اتوماتیک روشن وبرق آن وارد مدارروشنایی پارک میگردد وروشنایی مورد نیاز پارک راتامین می کند.
وی درادامه افزود :خرید ،نصب وراه اندازی این دستگاه بالغ بر300 میلیون ریال هزینه دربرداشته است .
                                  روابط عمومی سازمان پارکها وفضای سبز