رنگ آمیزی سنگ جداول،اسباب بازی و...

رنگ آمیزی سنگ جداول،اسباب بازی و...

رنگ آمیزی سنگ جداول، اسباب بازی وآبنما :

به میزان 120000 مترمربع

محل: بلوارجمهوری اسلامی ،بلوارپاکنژاد، مثلثی ومیدان بلوار استقلال ، نوارسبز مهدی آباد ، پارک کوی امیرالمومنین،میدان راه آهن ،میدان دروازه قرآن ،بلوامدرس بلوارامامزاد ه جعفر،ساختمان سازمان آماروفن آوری اطلاعات،نرده های پارک بزرگ شهر،بلواردانشجو،بلوارشهید باهنر،میدان میوه وتره بار،پارک کوهستان پارک هفتم تیرو......