رنگ آمیزی ونقاشی دیوارهای پارکهای محله ای

رنگ آمیزی ونقاشی دیوارهای پارکهای محله ای
مهندس زارع مسوول زیباسازی سازمان پارکهابااعلام این مطلب هزینه این پروژه را بالغ بر 30 میلیون ریال اعلام  و تصریح کرد رنگ آمیزی پارکهای جوان اکبرآباد ،سلمان آزادشهروابن سینا امامشهر نیز دردست اقدام می باشد .
                                 روابط عمومی سازمان پارکها وفضای سبز