رنگ آمیزی 1300 مترمربع از دیوارهای پارکهای شهریزد

رنگ آمیزی 1300 مترمربع از دیوارهای پارکهای شهریزد
زارع مسوول زیباسازی سازمان پارکها وفضا سبز بااعلام این مطلب افزودازابتدای مهرماه سالجاری رنگ آمیزی ودیوار نویسی تعدادی از پارکهای سطح شهراز جمله آخوند کرباسی ،سلمان آزادشهر ،پارک آزادگان ،پارک فیضیه،پار ک جوان اکبرآباد،شیخداد و....... بنا به موقعیتی که پارک مذکورداشته است وبه متراژتقریبی 1300 مترمربع انجام گرفته است که بالغ بر 117 میلیون ریال هزینه دربرداشته است .
                                              روابط عمومی سازمان پارکها وفضای سبز