رئیس سازمان سیما منظر وفضای سبز شهرداری یزد از آغاز عملیات زیباسازی جداره زیر گذر میدان ابوذر خبرداد.

رئیس سازمان سیما منظر وفضای سبز شهرداری یزد از آغاز عملیات زیباسازی جداره زیر گذر میدان ابوذر خبرداد.


رئیس سازمان سیما منظر وفضای سبز شهرداری یزد از آغاز عملیات زیباسازی جداره زیر گذر میدان ابوذر خبرداد.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما منظر وفضای سبز سید علیرضا رسولی رئیس سازمان از طراحی جدید زیرگذر میدان ابوذر یزد با طرح جدیدومتناسب با ساختار تاریخی شهریزد خبرداد.

رسولی با بیان این مطلب که جداره های شهری می توانند بخش مهمی از منظر وسیمای شهری راعهده دار باشند واین نما ها هرروزه درمعرض دیدگاه هزاران بیننده قرار می گیرند ومی توانند نقش بسیار مهمی درشناساندن فرهنگ وهویت به اقشار مختلف ایفا کنندافزود: درطرح زیر گذر مذکور سعی شده با اقتباس از گره چینی و طرح های استفاده شده در نمادهای تاریخی شهر جهانی یزد مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس سازمان سیما منظر وفضای سبزگفت :درطراحی معماری اصیل شهریزد ازهندسه نقوش که مبنای تزئینات معماری شهر یزد و تکرار وریتم تکامل ونیز حضور شبکه های هندسی  بهره گرفته شده است واین سازمان نیز با اقتباس از هنر معماری اصیل شهرجهانی یزد از  تلفیق گره چینی های درب وزیر گنبد مسجد جامع یزد واستفاده از پالت های رنگ خاص به یک طرح جامع برای زیر گذر مورد نظر رسیده وعملیات اجرایی آن را از ابتدای سالجاری دردستور کارقرار داده است .